بخش اول: مشارکت جمعی

این هم بخش اول برنامه پیشنهادی من برای کنگره ایرانیان کانادا. امیدوارم با حمایت شما بتوانم در هیئت مدیره آینده این پیشنهادات را به مرحله اجرا در آورم

دعوت از سازمان‌های اجتماعی و غیر انتفاعی ایرانی‌ کانادایی به همکاری با کنگره ایرانیان کانادا برای ایجاد اتحاد بیشتر بین سازمان‌ها و ارایه خدمات بهتر به صورت مشترک

دعوت از سازمانهای مربوط به اقوام گوناگون ایرانی‌ (ترک، کرد، بلوچ ,…) برای همکاری با کنگره ایرانیان کانادا

نظر سنجی از اعضا کنگره به صورت اینترنتی و از طریق تلفن برای نیاز سنجی و اولویت بندی در برنامه ریزی‌های کنگره و برای تصمیم گیری در رابطه با مسائل اساسی‌

آغاز به فعالیت کمیته روابط عمومی‌ و مشارکت جمعی برای ادامه کمپین من هم یک ایرانی‌ کانادایی هستم و افزایش اعضای کنگره به ۵۰۰۰ تا ۱۲ ماه آینده

برگزاری جلسات ماهیانه آشنایی و گفتگو برای ایجاد فرصت آشنایی اعضای کنگره با یکدیگر و گفتگو اعضا با هیئت مدیره در رابطه با مسائل کنگره و مشکلات کامیونیتی

تشویق اعضای کنگره به شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه بخصوص در بین جوانان با تشکیل تیم بزرگ داوطلبین کنگره برای کمک به کنگره و سایر سازمان‌های ایرانی‌-کانادایی همیار کنگره

تشکیل شاخهٔ جوانان کنگره با همکاری گروه‌های دانشجویی ایرانی‌ برای ارایه خدمات به جوانان ایرانی‌ کانادایی بخصوص در زمینه کار یابی‌ و کمک به آنها برای پیشرفت در تحصیل و کار

community-engagement-1.jpg


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.