"معرفی کمپین "من هم یک ایرانی‌ کانادایی هستم

سخنرانی‌ بیژن احمدی‌ در جلسه گفت و گو کنگره ایرانیان کانادا روز ۱۴ دسامبر۲۰۱۴salamtoronto_2015-03-05_22-05-38.jpg

 


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.