وظیفه کنگره ایرانیان کانادا در قبالِ کاندیداهای کامیونیتی

.نامه به سلام تورنتو در رابطه با نقش کنگره ایرانیان کانادا در رابطه با کاندیداهای انتخاباتی کامیونیتی2014-11-06_18-28-59.jpg

.برای خواندن متن نامه چاپ شده در سلام تورنتو اینجا را کلیک کنید

:بخش کوتاهی از این نامه

اشتیاق به وجود آماده در جامعه ما برای شرکت در فعالیت‌های سیاسی تحسین بر انگیز است. اما برای نتیجه گرفتن از این شورِ بوجود آمده به نظر من باید هماهنگ تر و با همصدایی بیشتری حرکت کنیم. سوالی که من از خود می‌پرسم این است که وظیفه ایجاد همصدایی و هماهنگی‌ در جامعه ایرانی‌-کانادایی به عهده چه شخص و یا چه سازمانی می‌باشد؟ می‌توان گفت که تا بحال این وظیفه بر عهده بزرگان و فعالین جامعه ما بوده است. این افراد به دلیل موفقیت‌هایی‌ که در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و یا حتی اقتصادی به دست آورده اند نقش رهبری را برای ایجاد اتّحادِ بیشتر در کامیونیتی ایفا کرده اند

.برای خواندن متن نامه چاپ شده در سلام تورنتو اینجا را کلیک کنید


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.