بخش سوم: برنامه ریزی و فعالیت

کم کاری و عدم فعالیت یکی‌ از مشکلات اساسی‌ است که کنگره ایرانیان کانادا با آن در این سالها روبرو بوده. تبدیل کنگره ایرانیان کانادا به یک سازمان توانمند تنها از طریق برنامه ریزی و فعالیت مستمر امکان پذیر خواهد بود. از این جهت در این بخش تعدادی از پروژه‌های پیشنهادی خود را مطرح می‌کنم. همانطور که قبلا نیز اشاره کردم مسلما کنگره باید با مشورت اعضا فعالیت‌های خود را اولویت بندی کند بنابرین آنچه در اینجا ارائه شده تنها به عنوان نمونه‌ای است از کارهای مختلف که کنگره میتواند در جهت ارایه خدمات به کامیونیتی انجام دهد. نیاز اولیه اجرایی کردن این پیشنهادات فعال کردن کمیته‌های اصلی‌ کنگره و ایجاد کمیته‌های ویژه برای انجام فعالیت‌های لازم و مشارکت اعضا در برنامه ریزی‌های کنگره می‌باشد

Read more
Add your reaction Share

Part 2: Transparency & Accountability

The lack of transparency and accountability has been one of the problems of the ICC board in recent years.  I suggest the following practical and easy to implement steps to improve transparency in the ICC board:

Read more
Add your reaction Share

بخش دوم: شفافیت و قانون مندی

عدم شفافیت در عملکرد هیئت مدیره و عدم پاسخ گویی مدیریت به اعضا از مشکلات و ضعف‌های اساسی‌ کنگره ایرانیان کانادا در سالهای گذشته بوده است. اقدامات عملی‌ و ساده زیر را برای رفع این مشکلات پیشنهاد می‌کنم

Read more
Add your reaction Share

Part 1: Community Engagement

Here you can find the first part of my election platform for the ICC. Hope that with your support, I get a chance to execute these suggestions in near future:

Read more
Add your reaction Share

بخش اول: مشارکت جمعی

این هم بخش اول برنامه پیشنهادی من برای کنگره ایرانیان کانادا. امیدوارم با حمایت شما بتوانم در هیئت مدیره آینده این پیشنهادات را به مرحله اجرا در آورم

Read more
Add your reaction Share