مصاحبه بیژن احمدی‌ در رابطه با مشکلات کنگره ایرانیان کانادا

:مصاحبه تلویزیونی بیژن احمدی‌ در رابطه با مشکلاتی که کنگره ایرانیان کانادا با آنها روبرو بوده و راه حل‌های موجود برای پیشرفت این سازمان

Untitled.jpg

 

 


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.