اولویت جامعه ایرانی ـ کانادایی: اتحاد و مشارکت

مقاله چاپ شده در هفته نامه سلام تورنتو در رابطه با اهمیت مشارکت و همبستگی در کامیونیتی ایرانی کانادایی

salamtoronto_2015-11-26_22-11-46.jpg 

بخشی از این مقاله

جامعه ایرانی کانادایی برای رسیدن به این هدف نیاز به اتحاد و مشارکت دارد. اختلافات قدیمی سیاسی و عقیدتی که ربطی به زندگی کنونی ما در کانادا ندارند را باید کنار بگذاریم. باور کنیم که به کانادا مهاجرت کرده ایم، این کشور خانه ما است و باید برای ساختن این کشور برای خود و فرزندانمان کوشا باشیم

متن کامل را اینجا دریافت کنید