بخش دوم: شفافیت و قانون مندی

عدم شفافیت در عملکرد هیئت مدیره و عدم پاسخ گویی مدیریت به اعضا از مشکلات و ضعف‌های اساسی‌ کنگره ایرانیان کانادا در سالهای گذشته بوده است. اقدامات عملی‌ و ساده زیر را برای رفع این مشکلات پیشنهاد می‌کنم

قرار دادن صورت جلسات هیئت مدیره روی وبسایت کنگره به همراه جزئیات تصمیم گیری‌ها و رای گیری‌های انجام شده حداکثر تا یک هفته بعد از هر جلسه

تعیین یکی‌ از اعضای هیئت مدیره به عنوان سخنگوی کنگره برای پاسخ گویی به اعضا و ارتباط با رسانه‌ها

ارایه گزارشات فصلی (۳ ماهه) به اعضا در رابطه با فعالیت‌های هیئت مدیره و پیشرفت کاری کنگره

پیشنهاد اضافه کردن بندی به اساس نامه برای تعیین بازرس مستقل که وظیفه رسیدگی به شکایات اعضا و تخلفات احتمالی‌ اعضای هیئت مدیره را بر عهده گیرد

مرور و نهایی کردن اصلاحات اساس نامه از طریق مشورت با اعضا و برگزاری مجمع عمومی‌ فوق‌ العاده برای تایید و یا رد اصلاحات پیشنهادی در ۶ ماه اول سال

transparency-fb-1.png


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.